เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@chomarromtour

Travel License : 11/07549

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หุบเขาแพนด้า 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หุบเขาแพนด้า 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หุบเขาแพนด้า 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ หุบเขาแพนด้า 6วัน 5คืน ไม่ลงร้านช้อป ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) อุทยานน้ำแข็งต๋ากู๋(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) หุบเขาแพนด้าตูเจียงเยี่ยน รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่

รหัสทัวร์

CN_3U00069

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

31 ส.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

27,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ส.ค. 67

27,900฿

31-05ก.ย.

ก.ย. 67

28,900฿

07-12

28,900฿

14-19

29,900฿

21-26

ต.ค. 67

30,900฿

19-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

31 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

27,900

-

-

4,500

-

-

20

07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

28,900

-

-

4,500

-

-

20

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

28,900

-

-

4,500

-

-

20

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

29,900

-

-

4,500

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

30,900

-

-

4,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครเฉิงตู-เดินทางสู่ที่พัก

Day : 2

เดินทางไปจิ่วจ้ายโกว -ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) – เดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน

Day : 4

เมืองเอยสุ่ย-อุทยานน้ำแข็งต๋ากู๋(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) -เมืองตูเจียงเยี่ยน

Day : 5

หุบเขาแพนด้าตูเจียงเยี่ยน – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ - เดินทางกลับเฉิงตู -ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - วัดต้าฉือ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่

Day : 6

เฉิงตู -สนามบิน-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจ.ชมอารมณ์ ทัวร์แอนด์ทราเวล

ซีคอนสแควร์ 2

635-2-42077-6

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง